GIF wycofuje lek stosowany w szpitalach. Ryzyko błędnego podania

30.01.2023 10:27

GIF wycofał lek stosowany w szpitalu z powodu błędnych informacji, które znalazły się w ulotce. Druk wskazywał nieprawidłowe dane dot. możliwości podania leku drogą dożylną i dotętniczą. 

Wycofany lek do znieczulania
fot. Shutterstock

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy Bupicain. To lek stosowany w anestezjologii (w warunkach szpitalnych), wykorzystywany do miejscowego znieczulania.

Chodzi o Bupicain (Bupivacaini hydrochloridum), 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

  • nr serii data ważności: 21GA543 31.07.2026; 21JA761 31.10.2026; 21JA762 31.10.2026; 21KA788 30.11.2026,
  • podmiot odpowiedzialny: Monico SpA,
  • podmiot, który uzyskał zgodę na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego: Shiraz Pharm Sp. z o.o., ul. Tymiankowa 24/28, 95-054 Ksawerów.

Błędne informacje w ulotce

Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła informacja, że druk informacyjny wskazanego wyżej leku (wersja oryginalna oraz w tłumaczeniu) wskazuje błędne dane nt. możliwości podania przedmiotowego leku drogą dożylną i dotętniczą.

Podjęte przez GIF dalsze działania wyjaśniające, tj.

  • uzyskanie opinii Krajowego Konsultanta Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Warszawa, 27 stycznia 2023 r.
  • uzyskanie opinii Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
  • możliwość ograniczenia dostępności produktów leczniczych zawierających bupiwakainy chlorowodorek,
  • fakt, że lek Bupicain był wprowadzony do obrotu na podstawie zgody wydanej przez Ministra Zdrowia DOP/00640/21, 

a także zapisy art. 121a ust. 2 u.p.f., wskazały na konieczność zajęcie stanowiska przez Ministra Zdrowia w przedmiotowej sprawie.

Dnia 27 stycznia 2023 r. do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynął wniosek Ministra Zdrowia o wycofanie pozostających w obrocie opakowań produktu leczniczego Bupicain, 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań, wprowadzonych do obrotu na podstawie zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu nr DOP/00640/21 z dnia 5 listopada 2021 r. Został on poparty opinią Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, którego zdaniem wycofanie z obrotu ww. produktu leczniczego jest uzasadnione i konieczne z uwagi na różną charakterystykę tego samego leku pod względem wskazania i przeciwskazania do stosowania.

W związku z powyższym Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju ww. serii przedmiotowego produktu leczniczego.