Obserwuj w Google News

Jakie leki stosować na bardzo bolesne miesiączki? Radzi Mama Ginekolog

2 min. czytania
Aktualizacja 12.01.2023
12.01.2023 11:29
Zareaguj Reakcja

Dla niektórych kobiet “te dni” są jak choroba. Jak łagodzić objawy miesiączki i które preparaty będą najskuteczniejsze? Tłumaczy Mama Ginekolog.

Jakie leki stosować na bolesne miesiączki?
fot. Shutterstock

Ból podczas miesiączki potrafi być tak silny, że utrudnia normalne funkcjonowanie. Wtedy, oprócz domowych sposobów, korzystamy też z leków dostępnych bez recepty. Najczęściej sięgamy po środki rozkurczowe, jednak to błąd. Dużo lepiej w takiej sytuacji sprawdzą się  leki z grupy tzw. NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych), czyli np. Ibuprofen (dostępny bez recepty).

– Wie­le ko­biet na ból mie­siącz­ko­wy (zgod­nie z re­kla­ma­mi w te­le­wi­zji) sto­su­je leki roz­kur­czo­we, ale na sil­ny ból lep­szym roz­wią­za­niem będą ty­po­we leki prze­ciw­bó­lo­we, a nie leki roz­kur­czo­we. Ewen­tu­al­nie moż­na bez­piecz­nie łą­czyć jed­ną gru­pę le­ków z dru­gi­mi. Bar­dzo waż­ne jest, żeby wziąć lek za­nim ból się „roz­pocz­nie”. Czy­li jak czu­je­my, że się zbli­ża to wte­dy trze­ba go już za­sto­so­wać, a nie gdy ból jest na swo­im mak­si­mum, bo wte­dy nie­ko­niecz­nie nam po­mo­że – wyjaśnia Nicole Sochacki-Wójcicka, znana jako Mama Ginekolog.

Jak długo możemy brać leki w trakcie miesiączki?

U większości kobiet najgorsze są pierwsze dni menstruacji. W tym czasie warto wspomóc się lekami.

– Je­że­li po 400 mg Ibu­pro­fe­nu ból mija (mo­że­cie sto­so­wać do 3 razy dzien­nie) i nie trwa dłu­żej niż 3 dni, to nie mu­si­cie się bo­le­sny­mi mie­siącz­ka­mi przej­mo­wać – po pro­stu sto­suj­cie przez te dni ten lek i za­pew­niam was, że nie ma naj­praw­do­po­dob­niej żad­nej „gi­ne­ko­lo­gicz­nej” przy­czy­ny tego bólu, któ­rą moż­na le­czyć – tłumaczy Mama Ginekolog.

Stosowanie leków warto połączyć z innymi sposobami, takimi jak okłady czy ciepła (ale nie gorąca!) kąpiel.

Uwaga: bardzo bolesne miesiączki zawsze powinny skłonić nas do wizyty u ginekologa. Zdarza się, że silny ból jest objawem endometriozy, ale nie tylko. Takie dolegliwości mogą świadczyć m.in. o mięśniakach czy polipach macicy.Znalezienie przyczyny pomaga zastosować leczenie, które skutecznie złagodzi ból. Pomóc może m.in. antykoncepcja hormonalna.

– Dru­ga opcja to włą­cze­nie sil­niej­szych le­ków typu Ke­to­pro­fen – pro­blem w tym taki, że lek ten dzia­ła nie­ko­rzyst­nie na bło­nę ślu­zo­wą żo­łąd­ka i po­wo­du­je z ko­lei bóle nad­brzu­sza u wie­lu ko­biet – wyjaśnia Mama Ginekolog.
Jedynie ok. 5 procent kobiet ma bardzo bolesne miesiączki bez ja­kiej­kol­wiek przy­czy­ny gi­ne­ko­lo­gicz­nej.

– Za­tem, je­że­li ma­cie bar­dzo bo­le­sne mie­siącz­ki – nie męcz­cie się tyl­ko bierz­cie leki prze­ciw­bó­lo­we, a je­że­li one nie dają po­żą­da­ne­go efek­tu – ko­niecz­nie zgło­ście się na ba­da­nie do gi­ne­ko­lo­ga – alarmuje specjalistka.

Źródło: mamaginekolog.pl, leki.pl, mp.pl