Zmiany w opiece zdrowotnej nad uczniami [Nowa ustawa]

02.09.2019 10:30
Opieka zdrowotna w szkole
fot. Shutterstock

12 września 2019 r. wchodzi w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Sprawdź, jakie świadczenia zapewni szkoła.

Zgodnie z art. 12. ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami organ prowadzący szkołę zapewni uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz gabinetu dentystycznego. Dowiedz się, co to oznacza w praktyce.

1. Opieka stomatologiczna

Ustawa wprowadza obowiązek zapewnienia uczniom możliwości korzystania z bezpłatnej opieki stomatologicznej:

  • w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole;
  • jeśli w szkole nie ma gabinetu stomatologicznego, to uczeń przyjmowany jest w pobliskiej przychodni poza kolejnością;
  • w dentobusach (w 2018 r. ze świadczeń w dentobusach skorzystało prawie 34 tys. dzieci i młodzieży).

Opieka stomatologiczna uczniów finansowana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

2. Opieka w karetce pogotowia

W stanach nagłego zagrożenia zdrowia, podczas przewożenia ucznia karetką pogotowia, pielęgniarka lub higienistka może towarzyszyć dziecku w drodze do szpitala i w szpitalu – do czasu przybycia rodziców. Decyzję o obecności pielęgniarki lub higienistki podczas transportu podejmuje kierownik zespołu ratownictwa medycznego, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.

3. Opieka nad uczniami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi

Pielęgniarka (lub higienistka) sprawuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi. Dyrekcja placówki edukacyjnej ma obowiązek zapewnić odpowiednie szkolenia w tym zakresie. Podawanie leków może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą rodziców.

4. Profilaktyka zdrowia

Pielęgniarka lub higienistka mają wspierać rodziców oraz pełnoletnich uczniów w organizacji korzystania z profilaktycznych badań lekarskich, badań przesiewowych, przeglądów stomatologicznych oraz szczepień ochronnych. Do zadań pielęgniarki i higienistki należy czuwanie nad realizacją zaleceń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz dentysty.

Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne mają być sprawowane nad uczniami do ukończenia 19. roku życia. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opieką otoczeni są opieką do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Nadzór nad opieką zdrowotną uczniów sprawować będą wojewodowie oraz Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

Źródło: mz.gov.pl