Wzrośnie wysokość renty socjalnej. Sprawdź, jaka jest wartość tego świadczenia

Natalia Kovacs
16.05.2018 15:17
Kwota renty socjalnej wzrośnie
fot. Shutterstock

Renta socjalna to świadczenie przysługujące osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, która powstała przed ukończeniem 18. roku życia. Jej wartość od 1 czerwca 2018 roku wzrośnie o prawie 165 zł. Uchwalenie ustawy jest wynikiem protestu, który toczą w Sejmie rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Renta socjalna od 1 czerwca 2018 roku wzrośnie o 164,80 zł. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy podnoszącą rentę socjalną do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

To wynik protestu, który prowadzą w Sejmie rodzice dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Domagają się oni wprowadzenia 500 zł dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych po osiągnięciu pełnoletności. Jednym z postulatów protestujących było zrównanie renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-z z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Podwyższając wysokość renty socjalnej rząd zgodził się na spełnienie jednego z postulatów.

Po wprowadzeniu zmian renta, która po marcowych waloryzacjach wynosi 865 zł brutto, wzrośnie o dodatkowe 164,80 zł i będzie wynosić 1029,80 zł brutto. Zrówna się tym samym z najniższą rentą i emeryturą, a także rentą rodzinną i rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i rentą rolniczą. Będzie to najwyższa waloryzacja na przestrzeni lat. Renta socjalna, jak inne świadczenia, będzie nadal podlegała waloryzacji w każdym roku w marcu o taki sam wskaźnik jak w przypadku emerytur i pozostałych rent.

ZUS wypłaca obecnie 279,8 tys. rent socjalnych (według danych z marca 2018 r.), a na ich wypłatę wydaje 234 mln zł miesięcznie. Z roku na rok wrasta liczba osób otrzymujących rentę oraz wysokość wypłat. Jeszcze cztery lata temu rentę socjalną dostawało ok. 270 tys. Polaków, a na ich wypłatę ZUS przeznaczał ok. 200 mln zł miesięcznie.

 • Renta socjalna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Potrąca się z niej również zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Zobacz także

Komu przysługuje renta socjalna?

Według wytycznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych renta socjalna przysługuje osobie, która:

 • jest pełnoletnia;
 • jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia albo ,w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Osoba uprawniona do pobierania renty socjalnej musi być obywatelem Polski i zamieszkiwać na jej terenie. Wyjątkiem są osoby, które przebywają za granicą czasowo. O rentę socjalną mogą się również ubiegać cudzoziemcy przebywający na terenie RP i posiadający zezwolenie na stały pobyt, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy (w wyjątkowych okolicznościach) i w związku z uzyskaniem w Polsce statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Renta socjalna przysługuje wyłącznie osobie, która osiągnęła pełnoletność i jest całkowicie niezdolna do pracy.

Kto decyduje o całkowitej niezdolności do pracy? Jest to obowiązek lekarza orzecznika, który ustala całkowitą niezdolność do pracy i jej przewidywany czas. Renta socjalna może być przyznana na stałe lub na czas określony, jeśli istnieje szansa, że dana osoba odzyska sprawność w jakimś stopniu i będzie mogła podjąć pracę.

Aby otrzymać rentę socjalną należy posiadać:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej;
 • orzeczenie lekarza orzecznika, wydane przed 1 października 2003 r. uprawniające do renty socjalnej na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Zobacz także

Komu nie należy się renta socjalna?

Co ważne, renta socjalna nie przysługuje osobie, która ma ustalone prawo do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej, a także osobie uprawnionej do świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Renty socjalnej w Polsce nie otrzyma również osoba, która ma przyznane takie świadczenie za granicą.

Renta socjalna nie przysługuje także osobie, która:

 • jest tymczasowo aresztowana albo odbywa karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
 • jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych;
 • pobiera rentę rodzinną w wysokości przekraczającej 200 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Aby nie stracić prawa do renty socjalnej i możliwości pobierania pieniędzy, o połowę wysokości renty mogą starać się osoby, które zostały osadzone w areszcie na skutek tymczasowego aresztowania lub przebywają w zakładzie karnym w celu odbycia kary pozbawienia wolności. W takich przypadkach połowa renty socjalnej przysługuje osobom, które:

 • samotnie gospodarują;
 • nie posiadają innego przychodu;
 • nie mają ustalonego prawa do renty rodzinnej;
 • są właścicielami lokalu mieszkalnego (domku jednorodzinnego) lub przysługują im spółdzielcze prawa do lokalu albo są  najemcami lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, innych jednostek samorządu terytorialnego albo stanowiącego własność Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych oraz zobowiążą się pisemnie do pokrywania opłat za czynsz z kwoty wypłacanej renty.

Zobacz także: Prezydent podpisał nowelę ustawy podnoszącą rentę socjalną

W czasie pobierania renty socjalnej można ''dorabiać''. Należy jednak pamiętać, że wypłacanie renty socjalnej zostaje zawieszone, gdy osoba uprawniona osiągnie przychód większy niż 3161,70 zł (obowiązuje od 1 marca 2018 roku). Łączny przychód nie może być wyższy niż 70 proc. średniej krajowej. Kwoty wyznaczane są za kwartał kalendarzowy i ogłaszane przez prezesa GUS do celów emerytalnych.

Źródło: zus.pl/swiadczenia; wyborcza.pl; zus.pl/swiadczenia/emerytury/kwoty-najnizszych-swiadczen-emerytalno-rentowych

________

zdrowie.radiozet.pl/nk