Strajk Niepełnoprawnych: Protestujący powołali Społeczny Komitet

Monika Piorun
20.04.2018 17:00
Strajk Niepełnosprawnych, Społeczny Komitet Rodziców i Opiekunów Dzieci i Dorosłych z Niepełnosprawnością
fot. Shutterstock/Komitet

Chcą wspierać walkę niepełnosprawnych i ich opiekunów o godne życie. Społeczny Komitet Rodziców i Opiekunów Dzieci i Dorosłych z Niepełnosprawnością #Jesteśmy! spełnił prośbę prezydenta i zadeklarował na piśmie, na jakich zmianach najbardziej zależy strajkującym w Sejmie.

— Chcemy, aby w wyniku naszych działań powstała ustawa zabezpieczająca interesy osób ze specjalnymi potrzebami oraz ich opiekunów na wszystkich etapach życia. Szczególnie zależy nam na zabezpieczeniu w zakresie ekonomicznym, terapeutycznym, leczniczym, edukacyjnym oraz orzeczniczym.Przedstawiamy część postulatów licząc, że będą one punktem wyjścia do przygotowania dobrego prawa — ogłosili członkowie Społecznego Komitetu Rodziców i Opiekunów Dzieci i Dorosłych z Niepełnosprawnością. Na jakich zmianach najbardziej im zależy?

Strajk Niepełnosprawnych: Postulaty Społecznego Komitetu #Jesteśmy!

 • oddzielenie świadczeń z tytułu niepełnosprawności od świadczeń socjalnych
 • podwyższenie kwoty renty socjalnej do równowartości minimum socjalnego
 • ustanowienie zróżnicowanych kwot zasiłku pielęgnacyjnego na poziomie kompensującym niesamodzielność w zależności od faktycznego jej stopnia
 • waloryzacja zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego
 • zrównanie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością nabytą
 • prawo do aktywności zawodowej, wykluczającej dyskryminację i stereotypy
 • prawo do samodzielnego zamieszkania w warunkach uwzględniających szczególne potrzeby i ograniczenia wynikające z niepełnosprawności
 • dodatek mieszkaniowy
 • usprawnienie systemu finansowania likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych, pozyskiwania wyrobów medycznych, leków podtrzymujących życie, sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego i środków pomocniczych
 • kontynuacja terapii rozpoczętej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka również w wieku szkolnym i po osiągnięciu dorosłości
 • zagwarantowanie co najmniej jednego w roku kalendarzowym bezpłatnego turnusu terapeutycznego dla osób ze wskazaniami
 • utworzenie sieci niewielkich placówek, funkcjonujących na poziomie lokalnym, w tym świetlic środowiskowych, domów dziennego pobytu, mieszkań chronionych dostępnych dla wszystkich chętnych
 • zapewnienie terapii dzieciom z niepełnosprawnościom w czasie przerw szkolnych
 • kompleksowa strategia inkluzji społecznej
 • ujednolicenie systemu orzecznictwa opartego na diagnozie funkcjonalnej
 • prawo do adekwatnej diagnozy, opinii i opieki medycznej
 • prawo do godnej opieki zdrowotnej oraz rodzicielstwa
 • uproszczony dostęp do lekarzy specjalistów
 • nowoczesne formy leczenia, rehabilitacji i terapii w ramach koszyka gwarantowanych świadczeń opartych na wskazaniach z orzeczenia i bieżących wskazaniach medycznych
 • zapewnienie stałego dostępu do rehabilitacji w miejscu zamieszkania
 • nowoczesny system opieki środowiskowej
 • zagwarantowanie co najmniej jednego w roku kalendarzowym bezpłatnego turnusu rehabilitacyjnego dla osób ze wskazaniami
 • przywrócenie leczenia zębów w znieczuleniu ogólnym w placówkach rejonowych
 • prawo do bezpłatnej edukacji dostosowanej do możliwości i potrzeb
 • subwencja oświatowa przekazywana bezpośrednio do placówki do której uczęszcza dziecko
 • nauczanie indywidualne na terenie szkoły
 • wsparcie dla osób decydujących się na edukację domową
 • możliwość realizowania zaleceń z orzeczenia poza szkołą, jeśli szkola nie ma możliwosci zagwarantowania zalecanych terapii
 • zapewnienie asystenta dla dziecka niesamodzielnego, jeśli taki zapis znajduje się w orzeczeniu
 • godna opieka w dotychczasowym środowisku w przypadku śmierci opiekuna lub choroby uniemożliwiającej sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością
 • zwiększenie liczby domów opieki oraz tworzenie ich uwzględniając potrzeby związane z profilem danego zaburzenia
 • wprowadzenie wsparcia asystentów osób niepełnosprawnych, tak by mogli oni udzielać pomocy osobie we wszystkich czynnościach, które tego wymagają, również przez 24 godziny na dobę, jeżeli zachodzi taka potrzeba
 • prawo do uczestnictwa w podejmowaniu wszelkich decyzji, także za pośrednictwem reprezentantów
 • zniesienie instytucji ubezwłasnowolnienia i zastąpienie jej innymi formami prawnego wsparcia zgodnie z modelem wspieranego podejmowania decyzji.

Zobacz także

Zagłosuj

Czy popierasz postulaty Społecznego Komitetu Rodziców i Opiekunów Dzieci i Dorosłych z Niepełnosprawnością?

Liczba głosów:

Postulaty dotyczące rodziców i opiekunów dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością:

 • pomoc opiekunom osób z niepełnosprawnością niezależna od dochodów
 • zniesienie zakazu pracy zarobkowej dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne w związku ze sprawowaniem opieki długoterminowej
 • program wsparcia całych rodzin – zapewnienie najbliższym członkom rodziny (rodzicom, opiekunom, rodzeństwu) nieodpłatnej pomocy psychologicznej, poradnictwa w zakresie opieki
 • opieka wytchnieniowa
 • ujednolicenie systemu świadczeń pieniężnych należnych opiekunom, również tym pobierającym emeryturę EWK
 • prawo do świadczenia pielęgnacyjnego dla każdego faktycznego opiekuna, niezależnie od wieku podopiecznego
 • stałe odprowadzanie składek emerytalno-rentowych od świadczenia pielęgnacyjnego
 • wydłużenie okresu zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki dla opiekunów pozostających w stosunku pracy do okresu określonego wskazaniem lekarskim
 • naliczanie okresu opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością do stażu pracy wliczanego do emerytury
 • dodatkowy urlop związany z koniecznością rehabilitacji podopiecznego
 • dodatkowy odpłatny urlopu dla pracujących opiekunów osób z niepełnosprawnością.

Zobacz także

TO CIĘ ZAINTERESUJE:

źródło: Społeczny Komitet Rodziców i Opiekunów Dzieci i Dorosłych z Niepełnosprawnością #Jesteśmy!

____

zdrowie.radiozet.pl/π