Jak łamano prawa chorych Polaków w 2016 roku? Raport Rzecznika Praw Pacjenta

Monika Piorun
29.08.2017 11:15
Jak łamano prawa chorych Polaków w 2016 roku? Raport Rzecznika Praw Pacjenta
fot. geralt/pixaby.com/CC0 Public Domain

Polscy pacjenci mają problem z dostępem do świadczeń medycznych i dokumentacji medycznej. W ubiegłym roku zanotowano aż 552 takie przypadki. Jeśli chodzi o pogwałcenie zbiorowych praw pacjentów, to zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta naruszono je 51 razy.

Rzecznik Praw Pacjenta - Krystyna Barbara Kozłowska - przygotowała sprawozdanie podsumowujące przestrzeganie praw pacjenta w 2016 r. W minionym roku prawa pacjenta "nie były przestrzegane w stopniu satysfakcjonującym". Do biura rzecznika wpłynęło aż 69 tys. różnego rodzaju zgłoszeń od osób, które uznały, że zostały niewłaściwie potraktowane podczas procesu leczenia. Przeprowadzono prawie 1,4 tys. postępowań wyjaśniających w ich sprawie.

Podobnie jak w latach wcześniejszych, najwięcej problemów było związanych z:

  •  dostępem do świadczeń zdrowotnych (209 przypadków) i
  • dokumentacji medycznej (193 przypadki)
  • przestrzeganiem prawa do informacji i do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych - rzecznik stwierdził (89 takich naruszeń)
  • naruszeniem prawa pacjenta do poszanowania intymności i godności (40 przypadków).

W sprawach indywidualnych rzecznik stwierdził 552 naruszenia praw pacjenta. Placówki lecznicze zalecenia i wnioski rzecznika w tych sprawach przyjęły do realizacji w 420 przypadkach (83 proc.). W 45 stwierdzonych naruszeniach praw pacjenta Rzecznik odstąpił od formułowania opinii lub wniosków, ponieważ placówki podjęły działania naprawcze już w trakcie prowadzonego postępowania, jeszcze przed wydaniem rozstrzygnięcia.

Zobacz także

Sytuacja polskich pacjentów jest nieco lepsza niż w poprzednich latach?

Jak czytamy w sprawozdaniu za 2016 rok:

  • o 9 punktów procentowych zmniejszyła się liczba potwierdzonych naruszeń praw pacjenta, co wskazuje na poprawę przestrzegania praw pacjenta w porównaniu z rokiem poprzednim, w szczególności poprawie uległo przestrzeganie praw pacjenta do informacji i wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
  • o 8 punktów procentowych (z 24 proc. w 2015 r. do 16 proc. w 2016 r.) zmniejszył się procentowy udział stwierdzonych naruszeń tych praw pacjenta w stosunku do ogółu stwierdzonych naruszeń. Nie jest to jednak zmiana, która rzutowałaby na ocenę ogólną przestrzegania praw pacjenta.

W związku z naruszeniem zbiorowych praw pacjentów rzecznik wydał 51 decyzji, spośród których 13 zostało zaskarżonych do sądów administracyjnych, lecz żadna nie została prawomocnie zakwestionowania przez sądy.

Według Krystyny Barbary Kozłowskiej pacjenci pozytywnie oceniają wprowadzenie programu bezpłatnych leków dla seniorów. Z kolei po wejściu w życie tzw. pakietu onkologicznego, systematycznie pacjenci coraz mniej narzekają na problemy z dostępem do świadczeń onkologicznych (w szczególności diagnostycznych).

Zobacz także

Zagłosuj

Co Twoim zdaniem jest największym problemem polskich pacjentów?

Liczba głosów:

Zobacz także

11 tys. razy łamano prawa pacjentów szpitali psychiatrycznych

Sprawozdanie podsumowuje także ubiegłoroczną działalność Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, którzy łącznie zajmowali się 11,7 tys. spraw (były to zarówno skargi i wnioski, jak i działania podejmowane z własnej inicjatywy rzeczników, a także spotkania o charakterze informacyjno-edukacyjnym).

W minionym roku rzecznik skierował 366 wystąpień o charakterze systemowym w celu poprawy stopnia przestrzegania praw pacjenta w Polsce. Dotyczyły one m.in.

  • wyżywienia w szpitalach,
  • dostępu do świadczeń dla pacjentów otyłych oraz
  • monitoringu w szpitalach psychiatrycznych.

O swoje prawa mogą upominać się także osoby głuchonieme...

Zobacz także

Zagłosuj

Jak oceniasz sytuację polskich pacjentów?

Liczba głosów:

Zobacz także

___

zdrowie.radiozet.pl/PAP/π