Zamknij

Wypadek na stoku, który powinien być zamknięty? Nie dostaniesz odszkodowania

02.02.2021
Aktualizacja: 02.02.2021 09:10
Jazda na nartach a wypłata odszkodowania w razie wypadku
fot. Shutterstock

Osoby korzystające z siłowni i stoków, które wbrew zarządzeniom zostały otwarte, mogą mieć problem z wypłatą odszkodowania od ubezpieczyciela, gdyby uległy w tych miejscach wypadkowi – donosi Business Insider, powołując się na swoje źródła.

Autor artykułu – Paweł Bednarz – dotarł do dokumentu, właściwie ekspertyzy przygotowanej przez jedno z ministerstw. Wynika z niej, że osoby korzystające z obiektów sportowych, które zostały otwarte wbrew zarządzeniom rządu, w razie wypadku mogą nie otrzymać odszkodowania od swojego ubezpieczyciela. O co dokładnie chodzi?

Z dokumentu, który opisuje dziennikarz, wynika, że zakłady ubezpieczeń mogą być zwolnione z konieczności wypłaty odszkodowania osobie, która dozna kontuzji w obiekcie otwartym mimo obostrzeń (m.in. siłownie, kluby fitness czy stoki narciarskie). Podstawą odmowy może być m.in.:

  • paragraf 1 art. 826 kodeksu cywilnego, który wskazuje w razie zajścia wypadku, ubezpieczający obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. Jeżeli zaś, jak stanowi par. 3 tego przepisu, ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w par 1, ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu;
  • art. 827 par. 1 k.c., który mówi o tym, że ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie; w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się, chyba że umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej, lub zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.

W ekspertyzie, o której wspominał autor tekstu, napisano m.in.: "Na gruncie tych przepisów nie ulega zatem wątpliwości, że ubezpieczyciel w wypadku celowego i przemyślanego działania ubezpieczonego a z takim mamy de facto do czynienia, które doprowadziło do powstania szkody w tym sensie, że działanie to umożliwiło jej powstanie (np. korzystanie z klubu fitness, pomimo restrykcji), odmówi uznania swej odpowiedzialności i tym samym wypłaty odszkodowania, a równocześnie trudno będzie obronić wypłatę odszkodowania »względami słuszności«.".

Podstawą odmowy wypłacenia odszkodowania – na co wskazują autorzy odszkodowania – mogą być również ogólne warunki ubezpieczenia, jakie są dołączane do każdej umowy. Zawierają one bowiem wyłączenie odpowiedzialności w sytuacji, w której ubezpieczony umyślnie, tj. świadomie i celowo lekceważy obowiązujące przepisy czy zasady dotyczące bezpieczeństwa, w tym przepisy sanitarne.

Źródło: Businessinsider.com