GIS zaktualizował wytyczne dla przedszkoli. O czym trzeba wiedzieć?

26.08.2020
Aktualizacja: 26.08.2020 12:07
Dzieci w przedszkolu
fot. Shutterstock

Główny Inspektor Sanitarny zaktualizował wytyczne dotyczące przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Mają one na celu obniżenie ryzyka zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Jak – według GIS – powinny działać te placówki?

Liczba dzieci w przedszkolach i ogniskach przedszkolnych

W jednej grupie może być  więcej niż 25 dzieci, o ile zachowane są wytyczne dotyczące powierzchni przypadającej na jedno dziecko Jeśli jest to grupa integracyjna, liczba ta zmniejsza się do 20, przy czym maksymalnie 5 dzieci może mieć orzeczenie o niepełnosprawności. Liczba dzieci zależy również od powierzchni pomieszczenia, w którym one przebywają. Na 15 m kw. może przebywać maksymalnie 5 dzieci. Przy czym, powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko powinna wynosić co najmniej 2 m kw. (bez względu na czas pobytu dziecka w placówce), ale nie powinna być mniejsza niż 1,5 m kw.

Ważna informacja

Do powierzchni przeznaczonej na pobyt zbiorowy nie wlicza się pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, łazienek i ustępów. W komunikacie napisano: "Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących".

Organizacja przestrzeni przedszkolnej

Jedna grupa dzieci powinna – w miarę możliwości – przebywać wyznaczonej, stałej sali i mieć tych samych, stałych opiekunów. Sale należy wietrzyć raz na godzinę, a także regularnie myć i dezynfekować wszystkie powierzchnie wspólne, także w ciągach komunikacyjnych (m.in. poręcze, klamki, włączniki, powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków).

Uwaga!

Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

W miarę możliwości należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).
Najlepiej byłoby gdyby dzieci bawiły się na świeżym powietrzu (przy zachowaniu odpowiedniej odległości od osób trzecich) na terenie przedszkola. Jeśli jest to niemożliwe, można wyjść na pobliskie tereny rekreacyjne. Ale zaleca się oczyszczenie i zdezynfekowanie sprzętów lub przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.

Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do przedszkola, również powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

Zdaniem eksperta

Dzieci i ich opiekunowie przedszkolni powinni regularnie i często myć ręce wodą z mydłem, zwłaszcza po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

Zabawki i sprzęty dla dzieci

Z sal, w których przebywają dzieci, należy usunąć przedmioty oraz sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować, np. pluszowe zabawki. Natomiast inne zabawki (np. piłki, skakanki) należy po każdym użyciu umyć i zdezynfekować.

Dziecko nie powinno zabierać ze sobą z domu niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. Jednak ich opiekunowie powinni zadbać o to, by te przedmioty nie były dotykane przez inne dzieci, a rodzice lub opiekunowie niepełnoprawnego dziecka mają dbać o regularne czyszczenie i dezynfekowanie tych przedmiotów.

Spożywanie posiłków i picie wody w przedszkolach

W przedszkolu należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, ale należy umożliwić dzieciom korzystanie z innych dystrybutorów wody, oczywiście pod nadzorem opiekuna. Dzieci powinny spożywać posiłki w miejscach bezpiecznych, do tego przeznaczonych. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków oraz czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 st. C lub je wyparzać. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.

Opiekunowie dzieci oraz personel pomocniczy

Opiekunowie dzieci powinni zachowywać między sobą minimum 1,5-metrowy dystans. Podobnie personel kuchenny – nie powinien mieć bezpośredniego kontaktu ani z opiekunami dzieci, ani z samymi dziećmi.
Dystans na minimum 1,5 metra powinni zachować również rodzice lub opiekunowie przyprowadzający dzieci do przedszkola lub odbierający je. Dotyczy to zarówno personelu przedszkolnego, innych dzieci i ich rodziców.

Zdaniem eksperta

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, a także dwumetrowego dystansu pomiędzy innymi rodzicami. Rodzice są zobowiązani do zasłania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk (płyny powinny być ustawione przy wejściu do budynku).

Okres adaptacyjny w przedszkolu w czasach pandemii

W okresie adaptacyjnym w przedszkolu może wraz z dzieckiem przebywać jeden rodzic lub opiekun (osoba zdrowa, bez objawów infekcji, która nie mieszka z osobą przebywającą na kwarantannie), ale muszą oni przestrzegać zasad reżimu sanitarnego, czyli zasłaniać usta i nos, nosić rękawiczki jednorazowe lub dezynfekować dłonie, a także zachowywać dystans społeczny co najmniej 2 metry.

Zasady przyjęcia dziecka do przedszkola

Do przedszkola mogą przychodzić tylko zdrowe dzieci, bez objawów infekcji, które nie mieszkają osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowej. Dziecko do przedszkola może przyprowadzić tylko osoba zdrowa. Dyrektor placówki ma prawo żądać od rodzica przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe, np. gdy ma ono stan podgorączkowy lub nieżyt nosa związany z alergią. Brak takiego zaświadczenia może być podstawą odmowy przyjęcia dziecka do placówki danego dnia.

Pomiar temperatury w przedszkolu

Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. GIS rekomenduje zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (minimum 1 termometr na podmiot) i dezynfekowaniu go po użyciu w danej grupie. W przypadku innych termometrów, należy je dezynfekować po każdym użyciu.
Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.

Więcej na ten temat przeczytasz na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego.

Źródło: GIS