Dziecko w szkole w czasach pandemii. Czy to bezpieczne wg. GIS?

11.09.2020
Aktualizacja: 11.09.2020 18:28
Dziecko w szkole w czasie pandemii. Czy to bezpieczne?
fot. Shutterstock

Szkoły nie powinny stać się większym źródłem zakażenia niż inne miejsca o podobnym zagęszczeniu – takie jest stanowisko GIS. Z opublikowanych danych, wynika, że dzieci najczęściej zakażają się przez bliski kontakt z zakażonymi członkami rodziny i domownikami. Natomiast transmisja wirusa w placówkach  oświatowo-wychowawczych zdarza się rzadko. Zdaniem GIS, przy przestrzeganiu odpowiednich środków zapobiegawczych ryzyko zakażenia w szkołach nie jest wysokie. 

W dokumencie wysłanym do biura Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), w odpowiedzi na zapytania o powody braku nakazu noszenia maseczek w szkołach, co może stwarzać zagrożenie m.in. dla zdrowia nauczycieli, zastępczyni głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska napisała, że zdaniem GIS transmisja wirusa w placówkach oświatowo-wychowawczych zdarza się rzadko. Przywołała tu doświadczenia z Islandii i Szwecji, państw, gdzie placówki opiekuńcze i szkoły, były przez cały okres pandemii otwarte. Wprowadzono w nich podstawowe środki zapobiegawcze, czyli mycie rąk, dystans społeczny, częste wietrzenie sal. W krajach tych nie zaobserwowano większej liczby zachorowań wśród dzieci niż w innych krajach.

W jakim wieku dzieci powinny nosić maseczki wg. GIS?

Dzieci do lat 5 nie muszą zasłaniać ust i nosa, czyli nosić maseczek. Tak wynika z zaleceń GIS, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz UNICEF. Nie oznacza to, że dzieci młodsze nie mogą nosić maseczki. Mogą, o ile osiągną sprawność manualną, która pozwala na prawidłowe nałożenie i noszenie maseczki. Oczywiście zawsze musi się to odbywać pod nadzorem osoby dorosłej.
Dzieci od 6 do 11 lat – dzieci w tym wieki są już sprawne manualnie i mają dobrą koordynacje ruchową, tak więc mogą nosić maseczkę, oczywiście przy minimalnej pomocy osoby dorosłej. Użycie maseczki w ich przypadku zależy od kilku czynników, m.in. od stanu zdrowia, potencjalnego wpływu noszenia maseczki na uczenie się i rozwój psychospołeczny, a także od dodatkowych uwarunkowań, np. przebywanie dziecka z osobami starszymi, uczestniczenia w zajęciach sportowych.
Dzieci powyżej 12. roku życia – dzieci w tym wieku powinny nosić maseczki, zgodnie z wytycznymi WHO oraz GIS.
GIS przypomina, że osoby w każdym wieku mogą zostać zarażone koronawirusem SARS-CoV-2, ale do grup podwyższonego ryzyka należą: osoby starsze, osoby ze schorzeniami przewlekłymi (astma, cukrzyca, choroby serca). Dlatego, ze względu na ich bezpieczeństwo, należy stosować się do zasad reżimu sanitarnego. GIS przypomina, że bez względu na wiek, należy m.in. często myć ręce, dbać o higienę dróg oddechowych.

Dziecko w szkole – o czym należy pamiętać? Najważniejsze wytyczne GIS

W związku z powrotem dzieci do szkół i koniecznością minimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, GIS w porozumieniu z resortem zdrowia oraz resortem edukacji narodowej opracował wytyczne dla szkół i placówek opiekuńczych, które obowiązują od 1 września 2020 r. Najważniejsze zalecenia poniżej:

  1. Do szkoły i placówki opiekuńczej może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
  2. Uczniowie nie powinni być przyprowadzani i odbierani przez osoby z objawami infekcji dróg oddechowych.
  3. Do szkoły lub placówki opiekuńczej nie powinno uczęszczać dziecko, którego domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
  4. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej również powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
  5. Zaleca się ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum i tylko w wyznaczonych obszarach (nie mogą mieć objawów chorobowych, obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  6. Rekomendowana jest taka organizacji pracy, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
  7. W szkołach obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  8. Dyrektor szkoły, bezwzględu na to, czy placówka znajduje się w strefie czerwonej, żółtej czy zielonej, może wprowadzić dodatkowe obostrzenia lub środki bezpieczeństwa, takie jak np. obowiązek zakrywania nosa i ust w częściach wspólnych szkoły czy podczas przerw.

Ile dzieci jest zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2?

Z danych GIS wynika, że w krajach Unii Europejskiej, podobnie jak w Polsce, odsetek dzieci zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 to niecałe 5 proc. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC) podało, że:
Ponad 4 proc., czyli niecałe 30 tys. spośród zgłoszonych przypadków zakażeń, dotyczy dzieci, 24 proc. proc. z nich miało poniżej 5 lat, 32 proc. było pomiędzy 5. a 11. rokiem życia, a 44 proc. stanowiły nastolatki w wieku 12-18 lat.

GIS zaznacza jednocześnie, że dane te mogą być niedoszacowane, ponieważ dzieci często przechodzą zakażenie bezobjawowo lub mają łagodne objawy, które często nie są diagnozowane.

Źródło: PAP